Veelgestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf 1 juni 2022 inschrijven voor schooljaar 2022-2023 in een kleuter- of lagere school in Beersel, Halle, Sint-Genesius-Rode of Sint-Pieters-Leeuw. Op dat moment zullen in heel wat scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

 

Ik wil aanmelden voor het 1e leerjaar. Wat moet ik weten?

Voor 6-jarige kinderen in het 1e leerjaar gelden er toelatingsvoorwaarden. Belangrijk om te weten wanneer je kind van school wenst te veranderen bij de overstap van de 3e kleuterklas naar het 1e leerjaar:

Een 6-jarige leerling ingeschreven in een erkende Nederlandstalige kleuterschool, die het voorgaande schooljaar ten minste 290 halve dagen aanwezig was, heeft toegang tot het gewoon lager onderwijs. 

Een leerling ingeschreven in een erkende Nederlandstalige kleuterschool, die het voorgaande schooljaar geen 290 halve dagen aanwezig waskan nog toegang krijgen in de volgende gevallen:

 • Een gunstig advies van de klassenraad voor kleuteronderwijs
 • Een ongunstig advies van de klassenraad voor kleuteronderwijs, maar wel een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs.

Een leerling ingeschreven in een Franstalige kleuterschool heeft een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs nodig om te starten.

Dit geldt niet voor 5- of 7-jarige kinderen.

Let op, een nieuwe gerealiseerde inschrijving is geen garantie op een effectieve start in september. De school kan je kind achteraf uitschrijven indien de klassenraad een ongunstige beslissing neemt. Bespreek dit tijdens het inschrijfmoment met de school.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle scholen van Beersel, Halle, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw doen mee. U vindt een overzicht van deze scholen onder de rubriek "Scholen". Wij raden u aan uw kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat uw kind een plaats heeft. Minstens 3 scholen kiezen, is echter geen verplichting. De registratie van slechts 1 school, vergroot de kans op het hebben van een plaats niet.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. U moet aanmelden tijdens de correcte aanmeldingsperiode, maar het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

U heeft het rijksregisternummer van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op de kids ID of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. U kan vragen om het rijksregisternummer van uw kind op dat document te vermelden.

Heeft uw kind geen rijksregisternummer? Neem contact op met de beheerder door een mail te sturen naar greet.marcelis@ond.vlaanderen.be.

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

U vindt een overzicht van de vrije plaatsen onder de rubriek "Vrije plaatsen". Deze rubriek wordt geactualiseerd net voor de start van elke aanmeldingsperiode.

 

Heb ik recht op voorrang?

Kinderen die tot de voorrangsgroep behoren kunnen aanmelden in een aparte periode. Zij krijgen op deze manier voorrang op de andere leerlingen. De voorrang is dus enkel geldig in deze periode. Heeft u recht op voorrang, maar vergeet u in de periode voor voorrangsgroepen aan te melden, dan verliest u uw recht op voorrang.

Tot de voorrangsgroep behoren:

 • Kinderen die vallen onder dezelfde leefentiteit: broers, zussen, kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen en/of minstens 1 ouder gemeenschappelijk hebben
 • Kinderen van personeel van de school: voor concrete vragen neemt u contact op met de school waar u werkt

De voorrang geldt enkel in de vestigingsplaatsen van de basisscholen waar de andere broers of zussen reeds ingeschreven zijn of waar de ouder tewerkgesteld is. Er kan geen beroep worden gedaan op voorrang in het basisonderwijs als er leerlingen op dezelfde campus ingeschreven zijn in het secundair onderwijs of buitengewoon onderwijs.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

        STAP 1:  De leerlingen worden geordend.

Elke school heeft een lijst met de kinderen die hun school kozen. Ze worden eerst geordend per geboortejaar/leerjaar.

Dan worden ze per geboortejaar/leerjaar geordend op basis van schoolkeuze. Eerst komen de kinderen die de school als eerste keuze hebben, dan de kinderen die de school als tweede keuze hebben, dan de kinderen die de school als derde keuze hebben …

Dan worden ze per schoolkeuze geordend op basis van afstand. Eerst komen de kinderen met een domicilieadres dicht bij de school, dan de kinderen met een domicilieadres verder van de school. De afstand is de wandelafstand tussen het domicilieadres van het kind en de school.

De leerlingen zijn nu geordend. De ordening is belangrijk voor de rest van de procedure. Leerlingen krijgen een plaats in een school, in de volgorde van deze ordening. U hebt dus meer kans in de school van uw eerste keuze als deze school dichtbij is gelegen.

   

      STAP 2: De leerlingen worden toegewezen aan de vrije plaatsen.

Voor kinderen geboren in 2020 en 2019 en voor kinderen die naar het 1ste leerjaar gaan, voorziet elke school een bepaald percentage indicatorplaatsen en een bepaald percentage niet-indicatorplaatsen. Naast schoolkeuze en afstand, speelt voor deze kinderen het profiel (indicator of niet-indicator) van een kind dus ook een rol bij de toewijzing van de plaatsen. Indien er minder leerlingen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaatsen zijn, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

Alle andere kinderen worden enkel toegewezen op basis van schoolkeuze en afstand.

 

Hoe meld ik een tweeling aan?

Als u 2 kinderen voor hetzelfde geboortejaar of leerjaar wilt aanmelden, registreert u voor elk kind afzonderlijk de aanmelding.

Indien 1 kind recht heeft op een inschrijving en het andere direct volgt als 1e op de wachtlijst, zullen beide kinderen samen worden ingeschreven.

U vergroot hierop de kans door voor beide kinderen dezelfde schoolkeuzes en rangorde te registreren.

Dit geldt voor alle kinderen met minstens 1 gemeenschappelijke ouder en/of wonend op hetzelfde domicilieadres.

 

Is mijn kind een indicator of een niet-indicator leerling?

Opgelet! De voorrang voor indicator en niet-indicator leerlingen wordt enkel toegepast voor kinderen geboren in 2020 en 2019 alsook voor kinderen die aanmelden voor het 1ste leerjaar.

Indien uw antwoord op één van de volgende vragen 'ja' is, dan is uw kind een indicatorleerling:

 •   Ontving het gezin in schooljaar 2020-2021 of 2021-2022 reeds een schooltoeslag?
 •   Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift 7BSO?

U beantwoordt deze vragen in het aanmeldingsdossier en verklaart dat de gegevens die u invult correct zijn. Bij de inschrijving op de school moet u extra documenten meebrengen of een verklaring ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders kan u uw recht op inschrijving verliezen.

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Eerst worden de leerlingen geordend op basis van hun schoolvoorkeur. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

Per school wordt een lijst opgesteld van alle kinderen volgens voorkeur. Deze lijsten worden dan gerangschikt op basis van afstand.

Als het systeem uw kind een plaats kan toewijzen in uw eerste schoolkeuze, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een toewijzingsbericht voor die bepaalde school.

Als het systeem uw kind een plaats kan toewijzen in een lagere schoolkeuze, dan ontvangt u een toewijzingsbericht voor die bepaalde school. Het systeem registreert de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een mededeling niet gerealiseerde inschrijving ontvangen. Uw kind blijft op de wachtlijst van deze school staan. Door het principe van "opvissen" kan het zijn dat een school waarvoor u een hogere voorkeur had u contacteert omdat er een plaats voor u is vrijgekomen. U kan uw kind dan toch in deze school inschrijven indien u dat wenst. U krijgt van de school een afgesproken termijn om uw beslissing mee te delen aan de school.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie. Deze commissie bestaat uit één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de drie deelnemende onderwijsnetten (vrij, gemeenschaps- en gemeentelijk onderwijs) en drie niet-onderwijspartners (integratieambtenaar, medewerker kindbeleid, hoofd dienst bevolking Beersel).

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.

Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer men met een officieel en bindend document kan aantonen dat men ten laatste tegen 31 december 2022 op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel en bindend document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dient u te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door u ondertekend.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij meerderheid.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

U kan zelf uw gegevens niet meer wijzigen na het insturen van het aanmeldformulier. Neem daarom zeker de tijd om het formulier zo correct mogelijk binnen de aanmeldperiode in te vullen.

Heeft u toch een fout gemaakt? Neem dan contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via greet.marcelis@ond.vlaanderen.be. Doe dit voor de aanmeldperiode is afgesloten! Na het afsluiten van de aanmeldperiode kunt u uw registratie niet meer wijzigen.

 

Wat is een bericht van toewijzing?

Op uw toewijzingsbericht staat vermeld in welke school u kan inschrijven en tijdens welke periode. Via dit bericht heb u recht op een inschrijving in de betrokken school. Indien u uw kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt uw recht op inschrijving in de school. Contacteer de school op tijd en realiseer de inschrijving voor het afsluiten van de inschrijvingsperiode.

 

Wat is een mededeling van niet gerealiseerde inschrijving?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school. Door het principe van "opvissen" kan het zijn dat de school u contacteert omdat er een plaats voor u is vrijgekomen. U kan uw kind dan toch in deze school inschrijven indien u dat wenst. U krijgt van de school een afgesproken termijn om uw beslissing mee te delen aan de school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot en met 30 juni 2023.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via greet.marcelis@ond.vlaanderen.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie die uw klacht beoordeeld.

Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie inzake Leerlingenrechten. Meer informatie vindt u op http://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Contacteer de ondersteunende diensten: https://basisschool-aanmelden.be/contact 

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Volgende documenten zijn nodig voor de inschrijving:

 • De kids-ID of een kleefbriefje van de mutualiteit op naam van uw kind

 • Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder(s) of voogd die inschrijft)

 • Bewijs domicilie-adres van het kind (kids-ID of attest van woonst van de gemeente)

 

 • Indien van toepassing: een officieel en bindend bewijs van het nieuwe domicilie-adres waar u uiterlijk op 31/12/2022 woont en waarmee u aangemeld heeft, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres

 • Indien van toepassing, voor kinderen geboren in 2020 en 2019 en voor kinderen die naar het 1ste leerjaar gaan: een bewijs dat het gezin een schooltoeslag kreeg in schooljaar 2020-2021 of 2021-2022